+46 (0)70-512 08 30

”Biosfärområden är pilotområden för hållbar utveckling.
Vår vision är en värld där människor är medvetna om sin gemensamma framtid och sin påverkan på vårt jordklot. Vi agerar gemensamt och ansvarsfullt för att skapa livskraftiga och hållbara samhällen i harmoni med biosfären.”
Foto: Anders Lönneborg.

Biosfärområden är ett av många sätt som man kan arbeta med hållbar utveckling på inom ett bestämt geografiskt område. Det är ytterst UNESCO som hanterar och certifierar biosfärområden, och det är därmed en kvalitetsstämpel för att människor har gått samman från gräsrotsnivå i civilsamhällets förenings- och näringsliv till politik, styrning och myndigheter och tillsammans arbetar för en hållbar framtid; ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt.

Biosfärområden handlar om att människa, natur och djur kan leva tillsammans i symbios, och att naturtillgångar och resurser används på ett hållbart sätt för framtida generationer att njuta och ta del av på samma villkor som vi. Det handlar om att ta tillvara de tillgångar och resurser som finns, både inom natur och samhälle, att öka medvetenheten om hållbara lösningar, att visa goda exempel på att återanvända och återvinna. Hållbara, smarta lösningar för en hållbar och smart framtid, helt enkelt!

Syftet är att genom lokal samverkan bidra till att bevara våra unika landskap, ekosystem, arter och genetiska mångfald samtidigt som vi säkerställer att en hållbar ekonomisk, social och kulturell utveckling kan äga rum. Biosfärområden arbetar därför aktivt med att stärka relationen mellan lokala organisationer, och mellan människan och landskapet, för att bidra till och skynda på den hållbara utvecklingen i både stora och små projekt.

Biosfärområden handlar INTE om ny lagstiftning, nya regler, nya direktiv eller andra förordningar. Det handlar bara i all sin enkelhet om att på ett medvetet sätt hitta lokala lösningar som bidrar till att människor kan bo, leva, utvecklas i både stad och landsbygd, och att de tillgångar vi har brukas förnuftigt. Att bruka – inte förbruka – är ledordet.

På Österlen finns goda förutsättningar för ett biosfärområde. Vi har många gårdsbutiker, ekologiska och kravmärkta odlingar och andra som arbetar med hållbara lösningar för odling av nyttoväxter och djurhållning. Havet och fisket, fruktodlingarna, jord- och skogsbruk är exempel på näringar som format och formar Österlen, samtidigt som det finns tillverknings- och förädlingsindustrier som tar tillvara och utvecklar produkter. Här kan industriella symbioser uppstå, där den enes restprodukt blir den andres råvara.

Samtidigt finns ett oerhört starkt kluster inom kulturella och kreativa näringar inom en mängd områden, och detta i kombination med fantastiska naturupplevelser gör att det finns förutsättningar för en levande stads- och landsbygd på Österlen året runt. Med fler hållbara lösningar går det att bygga vidare på den turism som är ekonomiskt och socialt viktig för området.

Syftet med ett biosfärområde för Österlen är alltså att knyta samman den lokala ”hållbarhetssäcken” i Simrishamn och Tomelilla genom en lösning som tar ett helhetsgrepp i bred samverkan mellan kommuner, Region, Länsstyrelse och civilsamhälle i form av företag, föreningar och privatpersoner. Syftet är att lyfta, förenkla och påskynda olika former av samverkan som kan skapa gynnsamma förutsättningar för hållbara, smarta lösningar för framtiden och att knyta samman hela kuststräckan i Hanöbukten från Blekinge och söderut som pilotområden för hållbar utveckling – biosfärområden – eftersom både Blekinge och Kristianstad redan har biosfärområden.

Vi på Österlen är precis i början av vårt arbete, även om vi startade idéerna 2019. Sveriges idag äldsta biosfärområde är Vattenriket i Kristianstad. Blekinge Arkipelag är också ett biosfärområde. På tur i Mellanskåne står biosfärområde Storkriket som hoppas få sin kandidatur godkänd inom kort. Det pågår ett arbete för att få till stånd ett biosfärområde i region Malmö-Köpenhamn. Här kan du se en lista över Sveriges nuvarande biosfärområden.